همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر محمدحسین شعاعی

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات استادیار، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات؛ دانشگاه امام صادق (ع) - تهران - ایران

mhshoaee1392@gmail.com
021-88094913
0000-0001-9701-3585